Nói nôm na đây là 1 class đi theo tính phép thuật - Dame phép

Tăng điểm chủ yếu là Năng lượng
Nhân vật cấp 1 tên : Phù Thủy
Nhân vật cấp 2 tên : Pháp Sư
Nhân vật cấp 3 tên : Thiên Sứ

...