Cách chỉ Auto lưu ý 1 cái đơn giản như sau : Loại bỏ những chữ cái có dấu
Ví dụ : Lông Vũ ta bỏ chữ ô và chữ ũ sẽ còn là : L ng v

Item Vpont
thì ta ghi là Vpoin
Item Gcoin_km Thì ta ghi là Gcoin_km

View more latest threads same category: