Chức năng của Vip money trong game

Chức năng này dùng để sử dụng để di chuyển lên 1 map với yêu cầu level quy định trong game ( trên 1 level )


Phí : 10.000 vipmoney lần / 1 lần di chuyển
( Ra phần tiền tệ đổi Gcoin ra Vipmoney)

Các map áp dụng
- Arena ( stadium )
- Barrack

Cách sử dụng:
- vào game tìm [NPC] Map Event
- Sử dụng gõ lệnh /Trade hay phím D chọn chức năng Giao dịch

BQT Mu kính báo!

View more latest threads same category: