Ủy thác Online Mu Auto Reset

Gõ lệnh: /uythac


Ủy Thác Online

Lorencia: 95 < Tọa độ X < 175 === 90 < Tọa độ Y < 165
Noria: 165 < Tọa độ X < 205 === 85 < Tọa độ Y < 130Ủy Thác Online Vip - x5 Điểm Ủy Thác(Thời gian: Sáng 9h00 -> 10h00, Chiều 15h00 -> 16h00, Tối 20h00 -> 21h00)
Lorencia: 95 < Tọa độ X < 175 === 90 < Tọa độ Y < 165
Noria: 165 < Tọa độ X < 205 === 85 < Tọa độ Y < 130


Lưu ý :
- BQT không hỗ trợ ủy thác online
- Mọi câu hỏi về ủy thác sẽ không được trả lời

View more latest threads same category: