• - Sự kiện chỉ áp dụng cho đổi đồ là đồ Socket (Đồ bạn mua ở Webshop có chữ SK).
  • - Phí Đổi: Vũ khí qua Vũ khí mới = 200k / 1 vũ khí.
  • - Phí Đổi: Khiên qua Khiên Mới = 200k / 1 khiên.
  • - Phí Đổi: Bộ đồ qua bộ đồ mới = 500k / 1 bộ đồ.
  • - Link bản tải đầy đủ trên Pc: Xem ngay:
    - Các đồ trên là đồ có thuộc tính Socket, không phải 380


Thông tin tại đây: http://duphong.net/huongdan1/HeThong...Vip/index.html

View more latest threads same category: