➡️ Thời gian : 20:40 Hàng ngày
- Thời gian xuất hiện : chỉ xuất hiện trong 10 phút

➡️ Địa điểm xuất hiện : ATLAN

➡️ Tọa độ : [51 21] , [45 38] , [26 55]

➡️ Nhiệm vụ : Đi tìm và tiêu diệt binh đoàn thỏ trắng

➡️ Phần Thưởng : Ngọc các loại

- Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
- Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
- Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
- Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
- Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

View more latest threads same category: