Box 1: 50% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 2: 45% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 3: 40% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 4: 35% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 5: 30% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box Cấp 9 : 90% Rớt đồ Socket Ex

Box Cấp 9 xuất hiện ở Medusa Event/ Selupan Event/ Kundun

Mẹo ném box : Đừng ném 1 box 1. Gom lại trên 20 box ném 1 lần tỉ lệ chắc chắn ra ngon hơn!

View more latest threads same category: