Vũ khí cấp 1Gậy Rồng Cấp 1
Hỏa Long: DW - MG

Kiếm Rồng Cấp 1
Hỏa Long: DK - MG - DL

Nỏ
Rồng Cấp 1
Hỏa Long: ELF

Trượng Rồng Cấp 1
Thiên Tử - DL

Khuyên Rồng Cấp 1

Thiên Nữ - SM

Nắm Đấm Rồng Cấp 1
Bạch Hổ - RF


Vũ khí cấp 2Gậy Rồng Cấp 2
DW - MG - SM

Kiếm Rồng Cấp 2
DK - MG - DL

Cung Rồng Cấp 2
ELF

Trượng Rồng Cấp 2
DL

Khuyên Rồng Cấp 2

SM

Nắm Đấm Rồng Cấp 2
RF

Khiên cấp 2
Khiên Hỏa Long Cấp 2
DK - DW - MG - DL


Khiên Ma Thuật Cấp 2
DK - DW - MG - DL


Bộ Đồ cấp 2Bộ Hỏa Long Cấp 2
DW-DK-MG-DL-RF

Bộ Ma Thuật Cấp 2
DW-DK-MG-DL-RF

Bộ Tiên Nữ Cấp 2
ELF - SM

View more latest threads same category: