BQT sẽ reset ở các mốc Relife 400 / 500 / 600.... Sau khi top hơn 100 lần Rs

Vì thế các bạn tuyệt đối không ngậm Relife để tạo sự công bằng trong game
BQT sẽ Reset tooàn bộ poitn các mốc bất kỳ khi.
BQT Mu xin kính báo

View more latest threads same category: