Nghiêm cấm giao bán đồ bị X2, đồ bị lag
Đồ bị lag khi sẽ x2 món
Nếu bị hãy báo cho BQT hoặc Admin
Mọi hành vi trục lợi bị khóa tài khoản vĩnh viễn

View more latest threads same category: