Lông Vũ Garauda - Linh hồn Garauda

1. Đầu tiên ta cần ép Lông Vũ Garauda

Nguyên liệu cần có:


 • 01 cánh cấp 3 bất kỳ + 9 + 28 op ( hoặc 7% hồi máu)
 • 01 cụm ngọc hỗn nguyên +2
 • 01 cụm ngọc sáng tạo +2
 • 01 cụm ngọc ước nguyện +2
 • 01 cụm ngọc tâm linh +2
Tiến hành gặp NPC Trade Mix giao dịch tạo tọa độ Lorencia (130 145)
Tỉ lệ Tối đa 50% -> Xịt mất hết nguyên liệu

2. Tiến hành ép cánh cấp 4

Nguyên liệu cần có:


 • 01 Lông vũ Garauda
 • 01 Linh hồn Garauda (Train hoặc tham gia sự kiện)
 • 30 Đồng Xu May Mắn (số lượng x30)
 • 01 cụm ngọc hỗn nguyên +2
 • 01 cụm ngọc sáng tạo +2
 • 01 cụm ngọc ước nguyện +2
 • 01 cụm ngọc tâm linh +2
Tiến hành gặp NPC Trade Mix giao dịch tạo tọa độ Lorencia (130 145)
Tỉ lệ Tối đa 30% -> Xịt mất hết nguyên liệu

View more latest threads same category: