1. Về Vũ khí 3 dòng đầu tiên cần phải có:


  1. - Lửa
  2. - Sét
  3. - Băng


Ép dòng 1/2/3 với 3 tính năng trên khác nhau, không dược ép trùng nguyên tố
Còn dòng 4/5 các bạn ép gì cũng được

2. Về Giáp, Ring, Pen, Cánh 3 dòng đầu tiên cần phải có:


  1. - Đất
  2. - Nước
  3. - Gió


Ép dòng 1/2/3 với 3 tính năng trên khác nhau, không dược ép trùng nguyên tố
Còn dòng 4/5 các bạn ép gì cũng được

3. Khi đủ 2 điều kiện trên, các bạn sẽ kích hoạt được dòng ấn :


  • - Tăng tỉ lệ x2 dame thêm 3%
  • - Tăng khả năng loại bỏ phòng ngự thêm 1%
Thứ tự ép vũ khí


(Ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

Thứ tự ép Giáp/ Khiên/ Ring Pen / Cánh

(Ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

View more latest threads same category: