Box 1: 50% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 2: 45% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 3: 40% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 4: 35% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box 5: 30% Tỉ lệ rớt đồ Ex
Box Cấp 9 : 90% Rớt đồ Socket Ex

Box Cấp 9 xuất hiện ở...