Để Reset nhân vật các bạn nên nhớ:
- Nhân vật Reset không phải là nhân vật thoát game sau cùng.
- Phải đủ điều kiện thoát game trước khi reset.
- Không thoát game sau cùng.

Ví dụ:
Ta cần Reset nhân vật Elf tên là: xxxx, thì ta chọn thay đổi nhân vật khác là yyyy chẳng hạn.-> Chọn 1 nhân vật phụ - Sau đó thay đổi nhân vật và thoát game!!!

-> Đăng nhập vào website -> Chọn phần nhân vật - > Reset

+ Phone : 0368 929 383
+ Facebook: https://www.facebook.com/hotro.gamethu2018/

View more latest threads same category: