Để Mua đồ webshop các bạn nên nhớ:
- Cất hết đồ trên hòm đồ cá nhân của nhân vật.
- Nhân vật Mua không phải là nhân vật thoát game sau cùng.
- Phải toát game trước khi Mua.
- Phải đủ số Gcoin cần mua.


Do game quy về Gcoin nên các bạn ko cần phải đổi ra Vpoint


+ Phone : 0368 929 383
+ Facebook: https://www.facebook.com/hotro.gamethu2018/

View more latest threads same category: