Các tài khoản bán acc trong game sẽ bị khóa tài khoản không cần lý do
- Lần 1 : 7 ngày
- Lần 2 : Xóa tài khoản

View more latest threads same category: