ông Vũ Pha Lê - Linh hồn Pha Lê

1. Đầu tiên ta cần ép Lông Vũ Pha Lê

Nguyên liệu cần có:

 • 01 cánh cấp 4 bất kỳ + 9 + 28 op ( hoặc 7% hồi máu)
 • 01 cụm ngọc hỗn nguyên +2
 • 01 cụm ngọc sáng tạo +2
 • 01 cụm ngọc ước nguyện +2
 • 01 cụm ngọc tâm linh +2Tiến hành gặp NPC Trade Mix giao dịch tạo tọa độ Lorencia (130 145)
Tỉ lệ Tối đa 50% -> Xịt mất hết nguyên liệu

2. Tiến hành ép cánh cấp 5

Nguyên liệu cần có:

 • 01 Lông vũ Pha Lê
 • 01 Linh hồn Pha Lê (Train hoặc tham gia sự kiện)
 • 60 Đồng Xu May Mắn (số lượng x60)
 • 01 cụm ngọc hỗn nguyên +2
 • 01 cụm ngọc sáng tạo +2
 • 01 cụm ngọc ước nguyện +2
 • 01 cụm ngọc tâm linh +2Tiến hành gặp NPC Trade Mix giao dịch tạo tọa độ Lorencia (130 145)
Tỉ lệ Tối đa 30% -> Xịt mất hết nguyên liệu

View more latest threads same category: