Anh em có thể nâng cấp đồ cấp 1 lên cấp 2


 1. Bộ Rồng đỏ -> Rồng đỏ cấp 2
 2. Bộ Ma thuật -> Ma thuật cấp 2
 3. Bộ Kim ngân -> Kim ngân cấp 2
 4. Bộ Phong vũ -> Phong vũ cấp 2
 5. Bộ Huyền thiết -> Huyền thiết cấp 2
 6. Bộ Hỏa thiên -> Hỏa thiên cấp 2
 7. Bộ Địa long -> Địa tong cấp 2


Nguyên liệu cần có:


 • 01 món đồ bất kỳ + 9 + 28 op + 4 dòng hoàn hảo (Mũ, Áo, Quần, Tay, Giầy)
 • 01 cụm ngọc hỗn nguyên +2
 • 01 cụm ngọc sáng tạo +2
 • 01 cụm ngọc ước nguyện +2
 • 01 cụm ngọc tâm linh +2


Tiến hành gặp NPC Trade Mix giao dịch tạo tọa độ Lorencia (130 145)
Tỉ lệ 50% -> Xịt mất hết nguyên liệu

View more latest threads same category: